Općinsko vijeće

Informacija sa 24.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Usvojene odluke i izvještaji  sa 24. sjednice Općinskog vijeća Konjic 28.07.2020. godine

 1. Odluke o rebalansu Budžeta ;
 2. Odluka o davanju Saglasnosti na razrješenje direktora i imenovanje novog direktora JU „Sportska dvorana „Konjic
 3. Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom;
 4. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Srednja škola'' Konjic ispred reda roditelja;
 5. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Srednja škola'' Konjic ispred reda roditelja;
 6. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Druga osnovna škola Konjic'' ispred reda roditelja;
 7. Rješenje o razrješenju člana Uredničkog vijeća RTV Konjic d.o.o. i imenovanju novog člana Uredničkog vijeća;
 8. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije „Prvi korak“ za 2019.godunu ( sa prilozima)

INFORMACIJA SA 23.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 29.06.2020. GODINE

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća                                             
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Konjic                                                                    
 3. Odluka o ovlaštenju rukovodećeg državnog službenika                                                           
 4. Izvještaj o radu Policijske uprave Konjic za 2109. godinu;
 5. Izvještaj o radu  Ustanove Sportska dvorana Konjic za 2019. godinu (sa prilozima);
 6. Izvještaj o radu Ustanove Narodni univerzitet u Konjicu za 2019. godinu (sa prilozima);
 7. Izvještaj o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d Konjic za 2019. godinu (sa prilozima);
 8. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2019. godinu ( sa prilozima);
 9. Izvještaj o poduzetim mjerama na sprječavanju širenja pandemije korona virusa COVID 19- na području općine Konjic;

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC

 

 1. Odluka o izvršenju budžeta za 2019. godinu                                                                      
 2. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja                                                                       
 3. Odluke o načinu ostvarivanja pomoći za poslovne subjekte pogođene pandemijom Korona virusa                          
 4. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Konjic                                                                               
 5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na područije općine
 6. Odluka o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina                                                                      
 7. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora JU ''Osnovna škola Seonica'' iz Seonice                                                                                                                                 
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Pravila Ustanove „Sportska dvorana Konjic“
 9. Odluka o davanju na korištenje i upravljanje „Zavičajnog muzeja“ i „Rodne kuće Zuke Džumhura“ Ustanovi „Narodni univerzitet“ Konjic
 10. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Planinarskom društvu „Borašnica“                                  
 11. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje općine Konjic na Skupštini privrednog društva „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic
 12. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.d. Konjic                                
 13. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o. Konjic                                                                                                    
 14. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad u Konjicu za 2019. godinu, (sa prilozima)
 15. Izvještaj o radu Z.U. „Gradska apoteka „Konjic za 2019. godinu (sa prilozima)
 16. Izvještaj o radu RTV o.o Konjic za 2019.  (sa prilozima)

Informacija sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Usvojene Odluke sa 21.sjednice Općinskog vijeća, održana dana 27.02.2020. godine

 

 1. Odluka o usvajanju strateškog plana rada Općine Konjic za period 2020-2022. godine
 2. Odluka o proglašenju grada Konjic                                        
 3. Odluka o verifikaciji izbora za članove podružnica i savjeta mjesnih zajednica na područiju općine Konjic           
 4. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2020. godinu    
 5. Odluka o visini primanja (paušala) vijećnicima u Općinskom vijeću
 6. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic(Crveni Krst)                                                                                                                           
 1. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic (Savez poljoprivrednih udruženja)                                                                                         
 2. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Ustanovi dječiji vrtić „HAPPY KIDS“ Konjic                                                                                                        
 1. Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2020.godinu                 
 2. Odluka o davanju na korištenje sportskog terena fudbalskom klubu „Igman“ Konjic     
 3. Odluka o izmjenama i dopunama statuta društva                                                                   
 4. Odluka o davanju saglasnosti na usaglašavanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti u BiH ustanovi „Sportska dvorana“ Konjic u Konjicu                                                                                                                        
 5. Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova biomedicinske potpomognute oplodnje                                                                                   
 6. Pravilnika o dodjeli jednokratne pomoći za novorođeno dijete na području općine Konjic
 7. Odluka o usvajanju Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje  
 8. Pravilnik o kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje                                                         
 9. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU „Osnovna škola Seonica“                                                                                                                                 
 10. Javni Oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU „Osnovna škola Seonica“                                                                                                         
 11. Rješenje o davanju saglasnosti Damiru Sarajliću                                                                  
 12. Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu  
 13. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019.godinu                                                                 
 14. Zaključak – problematika izgradnje MHE na rijeci Neretvici                                    

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi