Naredba Štaba civilne zaštite Konjic za pravna lica sa područja općine Konjic

Naredba Štaba civilne zaštite Konjic za pravna lica sa područja općine Konjic
Broj: 11-40-2-1085 /2020-28
Konjic, 02.04.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03. 22/06 i 43/10) i Poslovnika o  radu štaba civilne zaštite Općine Konjic (broj:11-46-360/2017), Štab civilne zaštite Općine Konjic na 18. vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2020. godine, donosi sljedeću

N A R E D B U 

  1. Naređuje se pravnim licima sa područja općine Konjic koja imaju više od 10 uposlenih da moraju izraditi protokole zaštite na radu od koronavirusa COVID-19 te na iste dobiti saglasnost od strane U. „Doma zdravlja“ Konjic – HES-a.
  2. Svi uposlenici pravnog lica moraju se pridržavati donesenog protokola.
  3. Za provođenje ove naredbe odgovorni su direktori pravnih lica i J .U. „Dom zdravlja“ Konjic.
  4. Kontrolu nad provođenjem ove naredbe vršiti će Služba za opću upravu i inspekcijske poslove.
  5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.
Dostaviti:                                                                              
1 x  Radio Konjic
1 x  Web stranica Općina Konjic
1 x  J.U. „Dom zdravlja“ Konjic
1 x  Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo
1 x  Agencija ''Prvi korak ''d.o.o Konjic
1 x  A/a
KOMANDANT ŠTABA
Fadil Tatar

 images/2020/KoronaVirus20/Naredba - 02.04.2020- WEB konjic.pdf 

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi