Održana 1.sjednica Općinskog vijeća Konjic

Danas je uz pridržavanje epidemioloških mjera u sali Općinskog vijeća održana 1.sjednica Općinskog vijeća Konjic, na kojoj su vijećnici razmatrali 19.tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom uz niz Odluka o kojima su vijećnici u konstruktivnim raspravama diskutovali i koje su usvojili,jedna od bitnijih koja je usvojena je Odluka o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama( SECAP) Općine Konjic za period 2020-2030.godine. Ovom Odlukom postavljeni su temelji za održivi razvoj zajednice,provedbu mjera energetske efikasnosti,korištenje obnovljivih izvora energije, te...

Delegacija Muslimanskog dobrotvornog društva Merhemet u posjeti Općini Konjic

Delegacija Muslimanskog dobrotvornog društva Merhemet  koju je predvodio predsjednik Kenan Vrbanjac  posjetila je  načelnika Općine Konjic Osmana Ćatića , te ga ovom prilikom upoznala sa planovima rada u 2021.g na području  BiH, HNK i općine  Konjic. 

Posjeta selima Grušča i Glavatičevo

S ciljem upoznavanja sa trenutnim stanjem na terenu i potrebama stanovnika konjičke općine koji žive u mjesnim zajednicama van gradskog središta, općinski načelnik Osman Ćatić sa saradnicima, ovih dana posjetio je stanovnike Grušče i Glavatičeva. Omer Halilović, predsjednik podružnice  Grušča zahvalio se ovom prilikom na posjeti, naglašavajući potrebu za poboljšanjem  putne komunikacije, kako bi vlasnici imanja mogli lakše obrađivati svoja imanja u Grušči, što bi poboljšalo i uslove života u ovom planinskom naselju.

Članovi Gorske službe spašavanja stanice Konjic u posjeti načelniku Općine Konjic Osmanu Ćatiću

Članovi Gorske službe spašavanja stanice Konjic koje je predvodio načelnik GSS- a  Zenadin Mešukić sastali su  se sa načelnikom  Općine Konjic  Osmanom  Ćatićem  i pomoćnikom  načelnika za Civilnu zaštitu i vatrogastvo Općine Konjic  Huseinom  Hodžićem. Tokom radnog sastanka  članovi Gorske službe spašavanja Konjic upoznali su općinskog  načelnika sa aktivnostima koje provodi GSS, te  daljnjim planovima i aktivnostima. Ovom prilikom zaključeno je  kako se  što hitnije treba riješiti problem kvalitetnog  smještaja Gorske službe spašavanja  Konjic.

Predstavnici Župe sv. Ivana Krstitelja posjetili načelnika Općine Konjic

Fra Ferdo Boban, gvardijan Franjevačkog samostana u Konjicu i fra Vlatko Soldo, župnik Župe sv. Ivana Krstitelja posjetili su  načelnika Općine Konjic Osmana Ćatića sa kojim su razgovarali o  saradnji i realizaciji zajedničkih projekata. -Zadatak svih nas iz vjerskih zajednica jeste da budemo jedinstveni u saradnji sa svim građanima i sa Općinom Konjic - kazao je ovom prilikom fra Ferdo Boban,  koji je zahvaljujući se na prijemu, načelniku Ćatiću zaželio uspjeh u radu.

Predstavnici firme Ateşçi iz Republike Turske danas posjetili Općinu Konjic i PD Igman Konjic

Predstavnici firme “Ateşçi” iz Republike Turske, koja je jedna od vodećih kompanija koje se bave proizvodnjom mašina za namjensku industriju u svijetu i predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine posjetili su danas  Općinu  Konjic, gdje su se sastali sa općinskim načelnikom Osmanom Ćatićem  i predstavnicima Privrednog društva Igman Konjic. Cilj posjete bio  je  uspostavljanje saradnje sa Općinom Konjic i privrednim preduzećima iz Konjica.

Prijem za učenike Elektrotehničke škole koji su osvojili nagradu za najkorisniji projekat na CERIT-ovom robotičkom takmičenju

Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike Elektrotehničke škole smjer informacione tehnologije Medinu Čolak, Edisa Hrnjicu i Alija Halilovića, koji su uz mentorstvo profesorice  Amine Halilović Hondo, osvojili nagradu za najkorisniji projekat na robotičkom takmičenju pod nazivom “ Budućnost se dešava  sada”, koje je u organizaciji Centra za edukaciju , robotiku, inovacije i tehnologiju  održano u Mostaru  krajem prvog polugodišta, u  sklopu Prve međunarodna robotička konferencija u Bosni i Hercegovini.

Paroh konjički Dejan Grčić u posjeti načelniku Osmanu Ćatiću

Paroh konjički Dejan Grčić koji je nedavno došao na službu u Srpsku pravoslavnu opštinu konjičku sastao se sa načelnikom Osmanom Ćatićem i zahvalio na pozivu,  izražavajući  nadu za dobrom saradnjom u budućnosti.

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

 Šef odsjeka za imovinsko-pravne poslove:
Velida Džemila

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Vahid Alibegović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-209
Telefax: 036 / 729-390
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi