Štab Civilne zaštite Općine Konjic donio Naredbu o zabrani paljenja vatre na otvorenom i preporuke u cilju zaštite zdravlja

Štab Civilne zaštite Općine Konjic donio Naredbu o zabrani paljenja vatre na otvorenom i preporuke u cilju zaštite zdravlja   Danas je održana sjednica Štaba civilne zaštite Općine Konjic na kojoj je razmatrana trenutna epidemiloška situacija na području općine Konjic uzrokovana pandemijom koronavirusa i Informacija o požarima na području općine Konjic – mjere prevencije. Komandant Štaba civilne zaštite Općine Konjic Osman Ćatić  uputio je  apel građanima  da se pridržavaju epidemioloških mjera u cilju zaštite zdravlja svih, ali i ne pale vatru na...

Aktivno više požara na području općine Konjic

Načelnik Osman Ćatić uputio apel građanima da budu maksimalno odgovorni i time sačuvaju  živote, imovinu i prirodna bogatstva koja imamo. 

Posjeta stanovnicima sela Blučići

Selo Blučići koje se nalazi u sklopu Mjesne zajednice Neretvica i u kojem živi oko  60 stanovnika koji se aktivno bave poljoprivredom, kao glavnom ili dodatnom djelatnošću, posjetili su načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Općinskog vijeća Kenan  Greda. 

U Konjicu predstavljen projekat „Solarna rasvjeta“

Predstavnici  firme Teslalux jučer su posjetili Općinu Konjic  gdje su se sastali sa načelnikom Osmanom Ćatićem i saradnicima i tom prilikom predstavili   projekat “Solarna rasvjeta”.  Jasmin Zuluf , predsjednik uprave pomenute firme pojasnio je najvažnije detalje projekta, u namjeri da Općina Konjic u narednom periodu krene u eksperimentalne aktivnosti postavljanja solarne javne rasvjete, podsjećajući da se radi o  projektu  energetske učinkovitosti  kroz zamjenu i proširenje postojeće rasvjete.

U toku pripremne aktivnosti na unaprijeđenju uslova za bavljenje sportom i rekreacijom u Sportskoj dvorani Konjic

U cilju optimalizacije prostora Sportske dvorane Konjic i stvaranje uslova za održavanje više različitih sadržaja istovremeno, predstavnici firme Elan posjetili su Konjic i Sportsku dvoranu gde su se sastali sa predstavnicima ove javne ustanove i načelnikom  Općine Konjic Osmanom Ćatićem.

Ibro Plecić, predsjednik Općinskog vijeća Prozor i Elvedin Grcić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK danas posjetili Općinu Konjic

Danas su Općinu Konjic i načelnika Općine Konjic Osmana Ćatića posjetili Ibro Plecić, predsjednik Općinskog vijeća Prozor i Elvedin Grcić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko –neretvanskog kantona, koji su ovom prilikom razgovarali o  saradnji i  poželjeli načelniku Ćatiću i Općini Konjic uspješan rad.

Načelnik Općine Han Pijesak Slobodan Đurić sa saradnicima posjetio Općinu Konjic

Načelnik Općine Han Pijesak Slobodan Đurić sa saradnicima posjetio je Općinu Konjic gdje  je sa općinskim načelnikom Osmanom Ćatićem razgovarao o  načinu djelovanja objekta ARK D-O, jer je Općina Han Pijesak nedavno na korištenje dobila sličan objekat, koji je proglašen neperspektivnom vojnom imovinom, a planira se koristiti u turističke svrhe.

KONJIC LIDER METALSKE INDUSTRIJE

Firmu DIV d.o.o. koja u Konjicu uspješno  djeluje već duži niz godina, a koja se bavi obradom metala, proizvodnjom metalnih konstrukcija, dijelova za brodogradnju, poljoprivredne mašine  i dijelova koji se koriste u građevinarstvu  danas su posjetili načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Općinskog vijeća Konjic Kenan Greda.

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

 Šef odsjeka za imovinsko-pravne poslove:
Velida Džemila

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Vahid Alibegović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-209
Telefax: 036 / 729-390
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi