Potpisan ugovor za izradu adresnog registra čime će adresni sistem u Konjicu biti znatno unaprijeđen

Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u nastojanjima da se uskoro krene sa izradom adresnog registra na području Konjica obezbjedili su uslove za realizaciju ovog projekta. Ugovor o zajedničkim aktivnostima i realizaciji izrade projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima, i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica, nakon predstavnika Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, danas su u Gradskoj upravi Konjic potpisali gradonačelnik Osman Ćatić i direktor...

Obavještenje

Gradonačelnik Grada Konjica raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava Budžeta Grada Konjica za 2022.godinu. U prilogu možete preuzeti javni poziv i prijavni obrazac:

Obavještenje za vlasnike nekretnina na području katastarske općine Bijela

Grad Konjic obavještava korisnike, odnosno vlasnike nekretnina koje se nalaze na području katastarske općine Bijela, da će u narednom periodu početi radovi dopunskog premjera na nekretninama, koje će izvoditi firma GEOBIRO d.o.o. Konjic. Predmetom dopunskog premjera bit će nekretnine na kojima su evidentirane promjene (npr. gradnja, dioba i sl.). Završetkom dopunskog premjeravanja nekretnina steći će se uslovi za početak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, koje će vršiti Komisija za izlaganje podataka, imenovana od strane Gradskog vijeća Grada...

Potpisan ugovor za izradu dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, čime će se stvoriti preduslovi za uspostavu zemljišnih knjiga

S ciljem rješavanja problema koji je više decenija opterećivao stanovnike Mjesne zajednice Bijela, koji je proizilazio iz nepostojanja zemljišnih knjiga koje su uništene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u proteklom su periodu aktivno radili na pripremi potrebnih preduslova za njihovu skoru uspostavu. S tim u vezi održano je više sastanaka, potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela...

Za razvoj 20 novih biznisa u Mostaru, Konjicu i Prozor-Rami osigurano 200.000 KM

Na uvodnoj konferenciji projekta “LiNK-ujmo se radi podrške novim biznisima – LiNK4StartUps“ predstavljeni su ciljevi i plan rada na poboljšanju uvjeta za razvoj novih biznisa s posebnim fokusom na ranjive kategorije na tržištu rada. Riječ je o projektu čiji je cilj podržati i poboljšati održivost i razvoj start-up biznisa na tržištu rada koje vode ranjive kategorije, kao što su žene, mladi do 35 godina, osobe s posebnim potrebama i pripadnici nacionalnih manjina. Ovom prilikom objavljen je i javni poziv za podršku ranjivim...

Povoljna finansiranja za mlade, privredu i poljoprivredu Grada Konjica

Uz povoljne programe stambenog finansiranja za mlade po stopi od nula posto i finansiranja poljoprivrede po stopi od nula posto, Grad Konjic i BBI banka produžili su rok za realizaciju subvencionirane linije za privredne subjekte kroz Javni poziv privrednim subjektima sa sjedištem na području Konjica, U okviru programa aktivne politike zapošljavanja Grad Konjic je obezbijedio sredstva na ime podrške privrednim subjektima sa području Konjica, kroz subvencioniranje kamatne stope na kratkoročne i dugoročne kredite. Cilj je održavanje postojećeg nivoa privrednih aktivnosti, novih...

Čestitka u povodu dodjele prve nagrade Evropske muzejske akademije Luigi Micheletti 2022 Muzeju drvorezbarstva Konjic

Gradonačelnik Osman Ćatić u lično ime i ime Grada Konjica uputio je čestitku u povodu dodjele prve nagrade Evropske muzejske akademije Luigi Micheletti 2022 Muzeju drvorezbarstva Konjic, u kojoj se navodi: S posebnim zadovoljstvom Muzeju drvorezbarstva Konjic i vrijednom, kreativnom timu koji na pravi način predstavlja tradiciju Konjica i Bosne i Hercegovine u svijetu, upućujem iskrene čestitke u povodu ovog velikog uspjeha. Neka ova nagrada bude podstrek za buduće inovativne poduhvate na polju prezentacije i očuvanja naše bogate baštine, drvorezbarstva kao tradicionalnog...

Pripreme za realizaciju projekta ECO DRR u čiju će realizaciju biti uključen Grad Konjic

U okviru pripremnih aktivnosti za implementaciju projekta ECO DDR, čiji je cilj podizanje otpornosti lokalnih zajednica na prirodne i druge nesreće, predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Masaru Kiribato i Hiroshi Nakata posjetili su Grad Konjic, gdje su se sastali sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem i pomoćnikom gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Huseinom Hodžićem. Tokom sastanka razgovarano je o načinu realizacije planiranih aktivnosti u sklopu navedenog projekta, u čiju će implementaciju biti uključeni Grad Konjic i Grad Trebinje. Riječ o prvom...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik gradonačelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik gradonačelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik gradonačelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi