Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  br.34/03, 65/13), člana 18 Statuta. JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – Prečišćen tekst- Br.01-13-3-1/17-sk od 21.06.2017. i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic broj: 01-1-2-2/17 od 11.07.2017.godine, Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic, raspisuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" d.o.o. Konjic

7. Međunarodni festival hrane Konjic

 Obavještavamo vas da će se u organizaciji Općine Konjic, Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, agencije Prvi korak, TZ HNK, firme 'TOFI'' i Centra za edukaciju Gastroid, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, 05. i 06. oktobra/ listopada, održati 7. Međunarodni Festival hrane'' Konjic Food Fest''.

Sastanak povodom izrade nove Strategije Općine Konjic

Povodom izrade nove Strategije općine Konjic, u petak 18.11.2016. godine, sa početkom u 10,00 sati u kabinetu Načelnika održan je sastanak sa predstavnicom UNDP – a gđom Majom Smrzlić i sa gosp. Ninom Serdarevićem, profesorom sa Ekononomskog fakulteta u Zenici.

Sastanak – Formalizacija lokalnog razvojnog partnerstva Općine Konjic

Općina Konjic je potpisala ugovor o implementaciji projekta „Lokalni integrisani razvoj“ koji finansira UNDP u BiH. Jedna od komponenti ovoga projekta jeste uspostavljanje lokalnih razvojnih partnerstava u svrhu jačanja koordinacije i saradnje između različitih tijela (javno – privatno partnerstvo).

Javni oglas o nadmetanju-licitaciji za prodaju nekretnine u vlasnistvu Općine Konjic

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“,broj 66/13 i 100/13), članova  2.,5.,7. i 8.Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“,broj 17/14 ) i i člana 38. Statuta Općine Konjic ( '''Službeni glasnik Općine Konjic '' broj 4/11,6/11)   Načelnik Općine Konjic;  r a s p i s u j e 


JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Konjic


 

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi