Obavještenje o održavanju javne rasprave

Obavještavaju se svi zainteresovani sa područja općine Konjic da će se dana 04.06.2018. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati u Sali Skupštine HNK, ulica Jakova Baruha Španca broj 2 u Mostaru, održati Javna rasprava o Prednacrtu zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja. 

Tekst gore navedenog Prednacrta može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba i to u izborniku: Obavijesti i javne rasprave.

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona na nastavku 78. sjednice, održanom dana 04.05.2018. godine donijela Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom HNK za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

Više informacija možete dobiti u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti, te na linku ispod.

http://www.mpsv-hnz-k.ba/

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

Broj: 03-05-12-1605/18

Konjic, 24.05.2018. godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 61. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 8/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i  6/11) Predsjednik Općinskog vijeća Konjic objavljuje

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi  ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic.

II

Uslovi

Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da su državljani  BiH,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 1. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),
 1. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),
 1. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,
 1. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH (Službene novine F BiH, broj 29/03),
 1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija.
 1. radno iskustvo najmanje 3 godine,
 2. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća,
 3. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.  

                                                                                                                                                             III

                                                                                                                                                              Dokazi 

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz  o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor i imenovanje članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će intervju.                                                           

V 

Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu: 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Srednja škola'' Konjic – NE OTVARATI

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                     

               Ibro Halilović                                                                                                                                                                          

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Prva osnovna škola'' Konjic

Broj: 03-05-12-1606/18

Konjic, 14.05.2018 godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i  6/11) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Prva osnovna škola'' Konjic

I

 Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi ''Prva osnovna škola '' Konjic.

II

Uslovi

Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da su državljanini  BiH,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 1. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),
 1. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),
 1. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,
 1. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH  (Službene novine F BiH, broj 29/03),
 1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija  
 3. radno iskustvo najmanje 3 godine
 4. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća/,
 5. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 6. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                                

III  

Uslovi za imenovanje

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz  o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine

IV

 Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će intervju.

V

Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Prva osnovna škola'' Konjic – NE OTVARATI 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA        

                   Ibro Halilović                                                                     

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

Broj:03-05-12-1604/18

Konjic, 14.05.2018 godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 12/03, 34/03, i 65/13) i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 2/18) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

I

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic i to:

 • Predstavnik osnivača – dva člana.

II

Opis pozicije

Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom i obavlja sljedeće poslove: donosi pravila ustanove; imenuje i razrješava direktora; utvrđuje planove rada i razvoja i godišnje planove; donosi finansijski plan i usvaja godišnji izvještaj; donosi opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana; usmjerava, kontroliše  i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja sa osnivačem; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

III

Uslovi za imenovanje

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi

 a) Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da nisu mlađi od 18, niti stariji od 65 godina života,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Službene novine FBiH broj: 70/08),
 7. da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojive s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje.

 b) Posebni uslovi

 1. VSS sa tri godine radnog iskustva, a VŠS i SSS izuzetno samo iz reda zaposlenika i ostalih ukoliko ne bude kandidata sa visokom stručnom spremom,
 2. da nije član nijednog upravnog ili nadzornog odbora,
 3. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 4. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 5. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 6. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici.

IV

Potrebna dokumenta

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i postupka za privredni prestup,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,
 • ovjerene izjave pod tačkom a) za redne brojeve 3. do 7, i pod b) za redni broj 2.

V

   Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za Upravni odbor JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta''  -

''NE OTVARATI'' 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ibro Halilović                              

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj 49/05) i člana 38. Statuta Općine Konjic, („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 4/11 i 6/11),  načelnik Općine Konjic objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos u Službu za civilnu zaštitu i vatrogastvo na radna mjesta kako slijedi:

 

Naziv radnog mjesta:

 

 1. Viši samostalni referent za provođenje neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUSA-a) i protivpožarne zaštite (PPZ) i održavanje MTS-a - 1 (jedan) izvršilac
 2. Referent - vozač - 3 (tri) izvršioca
 3. Referent za održavanje motornih vozila - 1 (jedan) izvršilac
 4. Referent serviser vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova i uslove vršenja poslova pruzeti u prilogu.

Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, V.broj: 222/2018 od 21.3.2018. godine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/18) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma, broj: 06-22-93/18-1 od 20.4.2018. godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“  za 2018. godinu

Javni poziv neprofitnim i nevladinim sportskim organizacijama da prijave godišnje programe koji će se finansirati iz Budžeta Općine Konjic u 2018. godini

Na osnovu člana 8. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 ) te člana 38. Statuta Općine Konjic (“Službeni glasnik Općine Konjic”, broj 4/11 i 6/11) i člana 3. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz budžeta za finansiranje aktivnosti iz oblasti sporta broj 09-42-1832/13, načelnik Općine Konjic raspisuje


JAVNI POZIV
NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ
BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018. GODINI

Javni poziv za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast "Podrška djelima domaćih autora"

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine, za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11) , načelnik općine objavljuje


J A V N I   P O Z I V
za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast
"Podrška djelima domaćih autora"

Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2018. godinu

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine , za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 od 17.06.2008 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11), načelnik općine objavljuje

JAVNI POZIV
za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2018. godinu

Općina Konjic raspisuje Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Općinu Konjic, a na osnovu budžetskog planiranja u oblasti kulture za 2018. godinu.

Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.
Na osnovu određivanja prioriteta i procjenom prihvaćenih programa i projekata, izradit će se Transfer za kulturu od značaja za Općinu Konjic.
U okviru Odluke o programu utroška sredstava. Transfer za kulturu od značaja za Općinu će činiti dva programa:

 • Program podrške izdavačkoj djelatnosti, u kojoj su zastupljeni izdavači i autori sa područja Općine Konjic
 • Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu Konjic.
 • Korisnici sredstava će biti određeni u skladu sa slijedećim kriterijima


OPĆI KRITERIJI :
Bodovni opći kriteriji za raspodjelu sredstava iz Transfera za kulturu od značaja za Općinu su:

 • kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 • doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
 • kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost)
 • nacionalna zastupljenost;
 • doprinos angažiranju i afirmaciji djece i mladih u oblasti kulture;
 • visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju i realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori.

POSEBNI KRITERIJI za Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu su:

 • Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi ;
 • značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Općine Konjic;
 • projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca; broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom; obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Općine Konjic kao eminentno kulturne sredine;
 • Značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima; značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine; projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje; broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV:

 •     Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskim obrascima;
 •     Uvjerenje o poreznoj registraciji;
 •     Rješenje o registraciji:
 •     Kopija ugovora sa bankom o otvaranju računa
 •     Detaljan projekt ili program na osnovu kojeg se potražuju sredstva sa Budžeta općine za kulturu
 •     Detaljan finansijski plan projekta ili programa:
 •     Bilans uspjeha za period 01.01.2017.- 31.12.2017, po završnom računu.


Dodatna dokumentacija:
Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);  Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segmentu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija); Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

NAPOMENA: Prijave koje nisu dostavljene uz zahtjev sa svom traženom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane. Nepotpune i netačne prijave neće biti razmatrane.
Prijave aplikanata koji nisu dostavili izvještaj za sredstva odobrena po javnom pozivu za prethodnu godinu neće biti razmatrane.
Aplikacijski obrasci se mogu preuzeti na Info pultu općine Konjic ili na sljedećem link -u.
Rok za dostavljanje potpunih prijava je do 13.04.2018. godine
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu predati na protokol općine Konjic sa obaveznom napomenom: „Za Javni poziv- kultura"

Javni za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

Broj : 03-01-1-137/18
Konjic, 04.04.2018. godine
Na osnovu člana 11. Odluke o općinskm javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Konjic“,broj: 1/03), Komisija za javna priznanja Općine Konjic, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

Potpisivanje ugovora o stipendiranju

Općina Konjic je 02. februara upriličila potpisivanje ugovora za stipendiste iz kategorija studenata sa slabijim imovnim stanjem, članovima sportskih reprezentacija i kulturno umjetničkih udruženja, djeci i studentima iz porodica šehida, poginulih boraca, te iz porodica RVI, i učenika i studenata po preporuci Centra za socijalni rad.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora "SREDNJA ŠKOLA" Konjic

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanski kanton
Općina Konjic
NAČELNIK
Broj: 08-40-1086/17
Konjic, 22.09.2017. godine   

N Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 61. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 8/00, 4/04 i 5/04), člana 10. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje


J A V N I   O G L A S
za izbor i imenovanje članova školskog odbora "SREDNJA ŠKOLA" Konjic 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Radio-televizije d.o.o. Konjic

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanski kanton
Općina Konjic
NAČELNIK
Broj: 08-01-3-1066/17
Konjic, 25.09.2017. godine   

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 35. Statuta RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje se

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. KONJIC

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ustanove "Sportska dvorana" Konjic

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 28. Pravila Ustanove "Sportska dvorana" Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "SPORTSKA DVORANA" KONJIC

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje


Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje


Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic 

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi