5th CEE Procurement & Supply Forum

Poštovani,

pozivamo Vas na „5th CEE Procurement & Supply Forum“ koji će biti održan 16.10.2018. g. u Pragu / Češka Republika.

Cilj ovog foruma je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) sastanu sa njemačkim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz CIE, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke kompanije tj. kupci dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj kompanija iz elektro i elektronskog sektora.

CEE Procurement & Supply Forum Vam nudi: B2B-matchmaking razgovore, interaktivne diskusije, radionice, te meet & greet stolove. Ovaj forum Vam pruža mogućnost da se sastanete sa njemačkim kupcima velikog potencijala.

Ukoliko ste zainteresovani:

 1. Molimo Vas da ispunite priloženi kratki profil bez naknade i pošaljete nazad najkasnije do 17.08.2018. g.
 2. Profil Vaše firme će biti poslan njemačkim kupcima na evaluaciju.
 3. Obavijestit ćemo Vas o povratnim informacijama kupaca.

Priloženi kratki profil je potrebno ispuniti sa svim podacima o Vašoj kompaniji na engleskom jeziku, te naznačiti njemačke kompanije tj. kupce sa kojima biste voljeli voditi B2B-matchmaking razgovore.

Na drugoj stranici istog dokumenta se nalaze detaljni profili 31 njemačke kompanije sa naznačenim potrebama i zahtjevima.

Dostavljanjem profila Vaše kompanije iskazujete samo interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

Ispunjeni profil Vaše kompanije je potrebno poslati na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 17.08.2018. g.

Pored toga, u prilogu se nalazi ovogodišnji program foruma.

Nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu da direktno razgovarate sa njemačkim kompanijama koje traže nove poslovne partnere.

Link: BME CEE Procurement & Supply 2018.pdf 

Link: Supplier profile template_CEE2018.xlsx

 

Lijep pozdrav,

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače - Objavljen javni poziv za dostavu projektnih prijedloga - USAID WHAM Projekat

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače - Objavljen javni poziv za dostavu projektnih prijedloga - USAID WHAM Projekat

Poštovani (e),

Ovim putem Vas želim informisati da je USAID WHAM Projekat objavio ukupno četiri javna poziva za dostavu projektnih prijedloga za podršku brzo-rastućih, izvozno-orijentisanih i izvozno spremnih malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta i/ili tekstila/obuće orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

U prilogu su četiri javna poziva kao i javni oglas ... 

LINK: RFA - Access to Markets Workforce Development Trainings for Sales and Market Research Specialists.pdf 

LINK: RFA - Certification of Metal Sector Companies in Bosnia and Herzegovina.pdf 

LINK: RFA - Metal Processing Welding (CNC).pdf 

LINK: RFA - Trainings for wood textilefootwear computer numerical controlling (CNC).pdf  

LINK: RFAs Ad to be published.pdf

 

 

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Broj :08-26-827/18

Konjic, 16.07.2018. godine

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

    1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Bijela i to:

- k.č. broj 1157, zvana Pogona, ukupne površine 981 m2, u naravi njiva 3. klase, površine 661 m2 i njiva 4. klase, površine 320 m2; sve upisano u ZK uložak 210, K.O. Bijela, sa cijenom od 8,33 KM/ m2.

 1. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
 2. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 1. Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. Kopiju lične karte
 3. Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,
 4. Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

 1. Suvlasnik
 2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,
 3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obraduje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,
 6. Poljoprivredna zadruga
 7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuđača koji ispunjava uslove natječeja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu „Općina Konjic — Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta”, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Bijela”.

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 31.07.2018. godine, do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta.

Kompletan Javni poziv možete preuzeti na linku ispod:

 

Javni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic

Broj: 08-06-2259/18

Konjic, 18.07.2018. godine 

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj:36/10) i članom 38 Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik općine Konjic, broj 4/11 i 6/11), a na osnovu Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja broj: 08-06-2259/18, načelnik  općine,

  o b j a v lj u j e:

 JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic

 Član 1

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području općine Konjic da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic

 Član 2

„Omladinsko udruženje“, prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registrira, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrirano.

Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrirana i u Bosni i Hercegovini.

 Član 3

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih općine Konjic dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja Općine.

 Član 4

Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi, nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravosuđa i uprave.

 Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja.

 Zahtjev se, prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela, i to:

a) podaci o omladinskom udruženju,

b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje,

c) podaci o upravnom odboru i skupštini.

 Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se podaci odnose.

 Uz zahtjev za upis u spisak omladinskog udruženja prilažu se:

 • rješenje o registraciji
 • osnivački akt
 • statut

Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 Član 5

Obrazac broj 1.  se popunjava na računaru na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini i može se neposredno downloadovati na oficijelnoj web stranici općine Konjic

(www.konjic.ba) na kojoj  se može vidjeti  i Pravilnik o vođenju registra omladinskih udruženja na području općine Konjic.

 Zahtjev i propisana dokumentacija dostavljaju se općini Konjic putem pošte odnosno Službi za privredu, finansije  i društvene djelatnosti općine – Odsjek za društvene djelatnosti, na Šalter sali  općine Konjic .

 Član 6

Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči organa uprave općine Konjic, putem radio Konjica i na web-stranici Općine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. 

                                                                                                           N A Č E L N I K

                                                                                                              Emir Bubalo, dipl.ecc                                                                                

 Obrazac broj 1. i Pravilnik o vođenju registra omladinskih udruženja možete preuzeti ispod:

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE 

Na temelju dijela D/ Model ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18) Federalno ministarstvo je objavilo Obavijest o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini. Više informacija možete naći na link - u ispod.

 Link:https://fmpvs.gov.ba/2018/06/28/obavijest-podrska-po-modelu-ruralnog-razvoja/ 

 

PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

Broj:03-05-12-1604/18

Konjic, 13.07.2018 godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“, broj: 12/03, 34/03, i 65/13) i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 2/18) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

 

PONOVNI JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

 

I

            Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic i to:

 

 • Predstavnik osnivača – dva člana.

 

II

Opis pozicije

            Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom i obavlja sljedeće poslove: donosi pravila ustanove; imenuje i razrješava direktora; utvrđuje planove rada i razvoja i godišnje planove; donosi finansijski plan i usvaja godišnji izvještaj; donosi opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana; usmjerava, kontroliše  i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja sa osnivačem; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

 

III

Uslovi za imenovanje

            Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi

 

Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da nisu mlađi od 18, niti stariji od 65 godina života,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Službene novine FBiH broj: 70/08),
 7. da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojive s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje.

 

Posebni uslovi

 1. VSS sa tri godine radnog iskustva, a VŠS i SSS izuzetno samo iz reda zaposlenika i ostalih ukoliko ne bude kandidata sa visokom stručnom spremom,
 2. da nije član nijednog upravnog ili nadzornog odbora,
 3. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 4. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 5. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 6. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici.

 

IV

Potrebna dokumenta

        Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i postupka za privredni prestup,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,
 • ovjerene izjave pod tačkom a) za redne brojeve 3. do 7, i pod b) za redni broj 2.

 

V

           

Ostale napomene

           

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.          

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za Upravni odbor JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta''  - NE OTVARATI''

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da upućuju da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 Ponovni Javni oglas JU dječije obdanište -upravni odbor.pdf                                                        

Javni poziv za prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

BOSNA I HERCEGOVINA

     FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

OPĆINA KONJIC

 JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U KONJICU

Broj: 01-04-1-448-1/18

Konjic, 10.07.2018.

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg preduzeća, organizacije i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH“, br. 17/18). JU Centar za socijani rad u  Konjic, Maršala Tita br.62., objavljuje

J A V N I      P O Z I V

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

 Pravo učešća

 Pravo učešća imaju pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. Da su kod nadležnog suda registrovani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
 2. Da imaju plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
 3. Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
 4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika;
 5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
 6. Da su uposlenici pravne osobe spremni da prihvate maloljetnike na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omaložavanja;
 7. Da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobinama i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan uticaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sarađivati sa Centrom;
 8. Da  će pravna iosoba  prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se utvrđuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.

Neophodna dokumentacija

Uz prijavu na Javni poziv, pravne osobe su u obavezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Javnog poziva.

Podnošenje prijave

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj koverti s naznakom „Prijava na javni poziv, NE OTVARATI“, na adresu

Centar za socijalni rad Konjic

Maršala Tita br.62.

88400 Konjic

 

Troškovi postupka

Centar za socijalni rad Konjic ne snosi bilo kakve troškove pravnim osobama u postupku prijave na Javni poziv.

Rok za dostavljanje zahtjeva

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 Dodatne informacije

Po isteku roka za prijavu na Javni poziv Centar za socijalni rad Konjic će izvršiti odabir pravnih osoba, sačiniti listu izabranih pravnih osoba  i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.

 

                                                                          JU Centar za socijalni rad u Konjicu

Poziv na javnu raspravu o “Planu upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije magistralne ceste M17, dionica Tarčin – Konjic km 16+800 – km 17+600”.

JP Ceste FBiH poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Konjic i naselja koja gravitiraju području namjeravane gradnje za projekt rekonstrukcije magistralne ceste M17, dionica Tarčin – Konjic da uzmu učešće na

JAVNOJ RASPRAVI

o “Planu upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije magistralne ceste M17, dionica Tarčin – Konjic km 16+800 – km 17+600”.

 koja će se održati u Konjicu, u prostorijama Općine na adresi Maršala Tita br. 62, dana 24.07.2018. u 10:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebe Programa modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta možete pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: https://jpdcfbh.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38, i na web stranici općine Konjic.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje komentare i sugestije dostaviti do datuma održavanja javne rasprave putem e-mail adrese Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Javni oglas-upravni odbor Centar za socijalni rad

Broj:03-05-12-2117/18

Konjic, 09.07.2018 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 12/03, 34/03, i 65/13) i Odluke o utvrđivanju kriterija i standarda za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u reguliranim organima Općine Konjic (Službeni list Općine Konjic broj 2/18) Općinsko vijeće Konjic objavljuje 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

JU Centar za socijalni rad Konjic

I

Objavljuje se javni oglas za izbor i menovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Konjic i to:

 

 • Predstavnik osnivača – tri člana.

II

Opis pozicije

            Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom i obavlja sljedeće poslove: donosi pravila ustanove; imenuje i razrješava direktora; utvrđuje planove rada i razvoja i godišnje planove; donosi finansijski plan i usvaja godišnji izvještaj; donosi opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana; usmjerava, kontroliše  i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja sa osnivačem; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

III

Uslovi za imenovanje

            Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi

a) Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da nisu mlađi od 18, niti stariji od 65 godina života,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Službene novine FBiH broj: 70/08),
 7. da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojive s dužnošću u institucij u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje.

 b) Posebni uslovi

 1. VSS sa tri godine radnog iskustva, a VŠS i SSS izuzetno samo iz reda zaposlenika i ostalih ukoliko ne bude kandidata sa visokom stručnom spremom,
 2. da nije član nijednog upravnog ili nadzornog odbora,
 3. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 4. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 5. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 6. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici.

 IV

  Potrebna dokumenta

            Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i postupka za privredni prestup,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,
 • ovjerene izjave pod tačkom a) za redne brojeve 3. do 7, i pod b) za redni broj 2.

V

   Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom novinskom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za Upravni odbor JU Centar za socijalni rad  - NE OTVARATI''

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Javni oglas za ŠO Osnovna škola Glavatičevo 2018

Broj: 03-05-12-2119/18

Konjic, 13.07.2018 godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj: 2/05 i 7/07) i člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 4/11 i  6/11) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Osnovna škola Glavatičevo''

                                                      

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje jednog (1) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi ''Osnovna škola Glavatičevo ''.

 

II

Uslovi

Kandidat iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužan je ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da je državljanin  BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da  nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 1. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom

       Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

 1. da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

       (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

 1. da nema privatno-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nije lice kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

        nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

 1. izjava da ne obnaša dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

       s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u FBiH  

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

 1. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (Službene novine FBiH,broj 12/03, 34/03 i 65/13),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

        vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija  

 1. radno iskustvo najmanje 3 godine
 2. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća/,
 3. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

        upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                                

                                                                                   

III  

Uslovi za imenovanje

Kandidat je dužan uz prijavu na oglas da dostavi kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 4. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 12.
 5. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 6. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

     

                                              

IV

 Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Konjic iz reda osnivača obavit će intervju.

                                                           

V

Ostale napomene

            Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH''.

            Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Osnovna škola Glavatičevo'' – NE OTVARATI

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 

Javni oglas za ŠO Osnovna škola Glavatičevo 2018.pdf

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

 

Na temelju dijela D/ Model ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18) Federalno ministarstvo je objavilo Obavijest o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini. Više informacija možete naći na link - u ispod.

https://fmpvs.gov.ba/2018/06/28/obavijest-podrska-po-modelu-ruralnog-razvoja/

Obavještenje o edukaciji za proizvođače lijeske

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic  poziva Vas na edukaciju za proizvođače lijeske, na temu:

 

INTENZIVNI UZGOJ LIJESKE

Predavač, Dr.sc Predrag Vujević

 

Edukacija  će se održati 29.06.2018. godine u Konjicu, sala Općinskog vijeća Konjic,  sa početkom u 15:00 sati.

         Ovaj događaj je prilika da se svi učesnici koji žele uključe, i koji su  uključeni u proizvodnju,   upoznaju sa aktuelnostima i trendovima u Bosni i Hercegovini i regiji, vezano za proizvodnju i uzgoj lijeske.

 

 

                                                                                                           O R G A N I Z A T O R

 

Preliminarna rang lista javnog poziva federalnog ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

 

Obavještavamo Vas da je, dana 23.05.2018. godine, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Hercegovačko-neretvanski kanton za općine/grad Mostar, Konjic, Jablanica, Čapljina, Stolac, Prozor-Rama i Ravno, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“. Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grad.

Obavještenje o održavanju javne rasprave

Obavještavaju se svi zainteresovani sa područja općine Konjic da će se dana 04.06.2018. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati u Sali Skupštine HNK, ulica Jakova Baruha Španca broj 2 u Mostaru, održati Javna rasprava o Prednacrtu zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja. 

Tekst gore navedenog Prednacrta može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba i to u izborniku: Obavijesti i javne rasprave.

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona na nastavku 78. sjednice, održanom dana 04.05.2018. godine donijela Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom HNK za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

Više informacija možete dobiti u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti, te na linku ispod.

http://www.mpsv-hnz-k.ba/

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

Broj: 03-05-12-1605/18

Konjic, 24.05.2018. godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 61. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 8/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i  6/11) Predsjednik Općinskog vijeća Konjic objavljuje

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi  ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic.

II

Uslovi

Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da su državljani  BiH,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 1. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),
 1. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),
 1. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,
 1. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH (Službene novine F BiH, broj 29/03),
 1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija.
 1. radno iskustvo najmanje 3 godine,
 2. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća,
 3. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.  

                                                                                                                                                             III

                                                                                                                                                              Dokazi 

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz  o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor i imenovanje članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će intervju.                                                           

V 

Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu: 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Srednja škola'' Konjic – NE OTVARATI

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                     

               Ibro Halilović                                                                                                                                                                          

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Prva osnovna škola'' Konjic

Broj: 03-05-12-1606/18

Konjic, 14.05.2018 godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i  6/11) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Prva osnovna škola'' Konjic

I

 Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi ''Prva osnovna škola '' Konjic.

II

Uslovi

Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da su državljanini  BiH,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 1. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),
 1. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),
 1. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,
 1. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH  (Službene novine F BiH, broj 29/03),
 1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija  
 3. radno iskustvo najmanje 3 godine
 4. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća/,
 5. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 6. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                                

III  

Uslovi za imenovanje

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz  o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine

IV

 Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će intervju.

V

Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Prva osnovna škola'' Konjic – NE OTVARATI 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA        

                   Ibro Halilović                                                                     

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

Broj:03-05-12-1604/18

Konjic, 14.05.2018 godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 12/03, 34/03, i 65/13) i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 2/18) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

I

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic i to:

 • Predstavnik osnivača – dva člana.

II

Opis pozicije

Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom i obavlja sljedeće poslove: donosi pravila ustanove; imenuje i razrješava direktora; utvrđuje planove rada i razvoja i godišnje planove; donosi finansijski plan i usvaja godišnji izvještaj; donosi opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana; usmjerava, kontroliše  i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja sa osnivačem; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

III

Uslovi za imenovanje

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi

 a) Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da nisu mlađi od 18, niti stariji od 65 godina života,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Službene novine FBiH broj: 70/08),
 7. da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojive s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje.

 b) Posebni uslovi

 1. VSS sa tri godine radnog iskustva, a VŠS i SSS izuzetno samo iz reda zaposlenika i ostalih ukoliko ne bude kandidata sa visokom stručnom spremom,
 2. da nije član nijednog upravnog ili nadzornog odbora,
 3. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 4. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 5. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 6. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici.

IV

Potrebna dokumenta

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i postupka za privredni prestup,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,
 • ovjerene izjave pod tačkom a) za redne brojeve 3. do 7, i pod b) za redni broj 2.

V

   Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za Upravni odbor JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta''  -

''NE OTVARATI'' 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ibro Halilović                              

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj 49/05) i člana 38. Statuta Općine Konjic, („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 4/11 i 6/11),  načelnik Općine Konjic objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos u Službu za civilnu zaštitu i vatrogastvo na radna mjesta kako slijedi:

 

Naziv radnog mjesta:

 

 1. Viši samostalni referent za provođenje neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUSA-a) i protivpožarne zaštite (PPZ) i održavanje MTS-a - 1 (jedan) izvršilac
 2. Referent - vozač - 3 (tri) izvršioca
 3. Referent za održavanje motornih vozila - 1 (jedan) izvršilac
 4. Referent serviser vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova i uslove vršenja poslova pruzeti u prilogu.

Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, V.broj: 222/2018 od 21.3.2018. godine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/18) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma, broj: 06-22-93/18-1 od 20.4.2018. godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“  za 2018. godinu

Javni poziv neprofitnim i nevladinim sportskim organizacijama da prijave godišnje programe koji će se finansirati iz Budžeta Općine Konjic u 2018. godini

Na osnovu člana 8. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 ) te člana 38. Statuta Općine Konjic (“Službeni glasnik Općine Konjic”, broj 4/11 i 6/11) i člana 3. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz budžeta za finansiranje aktivnosti iz oblasti sporta broj 09-42-1832/13, načelnik Općine Konjic raspisuje


JAVNI POZIV
NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ
BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018. GODINI

Javni poziv za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast "Podrška djelima domaćih autora"

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine, za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11) , načelnik općine objavljuje


J A V N I   P O Z I V
za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast
"Podrška djelima domaćih autora"

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi